Normal good

« Back to Glossary Index

Hàng hóa thông thường: một hàng hóa mà với những yếu tố khác không đổi, sự gia tăng trong thu nhập sẽ dẫn đến gia tăng về cầu

« Back to Glossary Index
Translate »