Nominal GDP

« Back to Glossary Index

GDP danh nghĩa: kết quả sản xuất hàng hóa và dịch vụ được tính toán theo giá hiện hành.

« Back to Glossary Index
Translate »