Nominal exchange rate

« Back to Glossary Index

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: mức mà tại đó một người có thể trao đổi tiền tệ của một quốc gia với tiền tệ của nước khác.

« Back to Glossary Index
Translate »