Net exports

« Back to Glossary Index

Xuất khẩu ròng: chi mua hàng hóa sản xuất trong nước của người nước ngoài (xuất khẩu) trừ đi chi mua hàng hóa của nước ngoài bởi cư dân trong nước (nhập khẩu).

« Back to Glossary Index
Translate »