Net capital outflow

« Back to Glossary Index

Dòng vốn ra ròng: chênh lệch giữa khoản mua tài sản nước ngoài của cư dân trong nước và khoản chi mua tài sản trong nước của người nước ngoài.

« Back to Glossary Index
Translate »