Negative income tax

« Back to Glossary Index

Thuế thu nhập âm: một hệ thống thu thuế từ những hộ gia đình có thu nhập cao và trợ cấp cho những hộ gia đình có thu nhập thấp

« Back to Glossary Index
Translate »