Natural resources

« Back to Glossary Index

Nguồn lực tự nhiên: các nhập lượng đầu vào được cung cấp bởi tự nhiên dùng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ như đất, sông ngòi và trữ lượng khoáng sản.

« Back to Glossary Index
Translate »