Natural rate of output

« Back to Glossary Index

Mức sản lượng tự nhiên: mức sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà một nền kinh tế đạt được trong dài hạn khi thất nghiệp ở tỷ lệ thông thường hay tỷ lệ tự nhiên.

« Back to Glossary Index
Translate »