Natural-rate hypothesis

« Back to Glossary Index

Giả thuyết về mức tự nhiên: giả định cho rằng thất nghiệp sau cùng cũng quay về mức thông thường hay mức tự nhiên của nó, bất kể tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu.

« Back to Glossary Index
Translate »