Natural monopoly

« Back to Glossary Index

Doanh nghiệp độc quyền tự nhiên: doanh nghiệp độc quyền do tình huống mà ở đó một doanh nghiệp có thể cung cấp một hàng hóa hay dịch vụ cho toàn bộ thị trường với chi phí thấp hơn là hai hoặc nhiều doanh nghiệp

« Back to Glossary Index
Translate »