National saving (Saving)

« Back to Glossary Index

Tiết kiệm quốc gia, viết tắt là tiết kiệm: phần còn lại của tổng thu nhập của nền kinh tế sau khi chi trả cho chi tiêu tiêu dùng và chi mua sắm của chính phủ.

« Back to Glossary Index
Translate »