Mutual fund

« Back to Glossary Index

Quỹ tương hỗ: định chế bán cổ phần ra công chúng và sử dụng số thu nhập này để mua danh mục các cổ phiếu và trái phiếu.

« Back to Glossary Index
Translate »