Multiplier effect

« Back to Glossary Index

Hiệu ứng số nhân, tác động số nhân: sự dịch chuyển thêm vào tổng cầu do kết quả từ chính sách mở rộng tài khóa làm tăng thu nhập và do vậy làm tăng chi tiêu tiêu dùng.

« Back to Glossary Index
Translate »