Moral hazard

« Back to Glossary Index

Rủi ro đạo đức: xu hướng của một người khi không được giám sát sẽ thực hiện những hành vi không trung thực hoặc không đáng mong muốn

« Back to Glossary Index
Translate »