Monopoly

« Back to Glossary Index

Doanh nghiệp độc quyền: một doanh nghiệp là người bán duy nhất một sản phẩm cụ thể mà không có hàng hóa thay thế gần gũi nào

« Back to Glossary Index
Translate »