Monopolistic competition

« Back to Glossary Index

Cạnh tranh độc quyền: một cấu trúc thị trường trong đó nhiều doanh nghiệp bán những sản phẩm tương tự nhưng không đồng nhất

« Back to Glossary Index
Translate »