Money

« Back to Glossary Index

Tiền: toàn bộ tài sản trong một nền kinh tế mà người dân sử dụng một cách thường xuyên để mua hàng hóa và dịch vụ từ những người khác.

« Back to Glossary Index
Translate »