Money multiplier

« Back to Glossary Index

Số nhân tiền: số tiền mà hệ thống ngân hàng tạo ra được từ mỗi đơn vị tiền dự trữ

« Back to Glossary Index
Translate »