Monetary policy

« Back to Glossary Index

Chính sách tiền tệ: việc xác định lượng cung tiền được thực hiện bởi các nhà chính sách ở ngân hàng trung ương.

« Back to Glossary Index
Translate »