Monetary neutrality

« Back to Glossary Index

Tính trung lập của tiền, tính trung tính của tiền: mệnh đề nói về sự thay đổi cung tiền không tác động đến các biến số thực.

« Back to Glossary Index
Translate »