Model of aggregate demand and aggregate supply

« Back to Glossary Index

Mô hình tổng cầu và tổng cung: mô hình mà hầu hết các nhà kinh tế học sử dụng để giải thích các biến động của các hoạt động kinh tế trong ngắn hạn xoay quanh xu hướng dài hạn của nó.

« Back to Glossary Index
Translate »