Microeconomics

« Back to Glossary Index

Kinh tế học vi mô: môn học nghiên cứu cách thức các hộ gia đình và các doanh nghiệp đưa ra các quyết định và cách thức họ tương tác trên thị trường.

« Back to Glossary Index
Translate »