Menu costs

« Back to Glossary Index

Chi phí thực đơn: chi phí do thay đổi giá cả.

« Back to Glossary Index
Translate »