Medium of exchange

« Back to Glossary Index

Trung gian trao đổi: một thứ người mua trả cho người bán khi họ muốn mua hàng hóa và dịch vụ.

« Back to Glossary Index
Translate »