Median voter theorem

« Back to Glossary Index

Định lý cử tri trung vị: một kết quả toán học cho thấy nếu các cử tri phải chọn một điểm trên một đường thẳng và mỗi cử tri đều muốn điểm gần với điểm mong muốn của anh ta nhất, thì quy tắc đa số sẽ dẫn đến việc lựa chọn điểm ưa thích nhất của người bỏ phiếu trung vị

« Back to Glossary Index
Translate »