Maximin criterion

« Back to Glossary Index

Tiêu chí tối đa hóa phúc lợi nhóm người nghèo: đề xuất cho rằng chính phủ nên tập trung tối đa hóa phúc lợi của nhóm người nghèo nhất trong xã hội

« Back to Glossary Index
Translate »