Market risk

« Back to Glossary Index

Rủi ro thị trường: loại rủi ro tác động đến tất cả các công ty trên thị trường chứng khoán.

« Back to Glossary Index
Translate »