Market power

« Back to Glossary Index

Sức mạnh thị trường, quyền lực thị trường: khả năng một tác nhân kinh tế riêng lẻ (hay một nhóm nhỏ những tác nhân) có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả thị trường.

« Back to Glossary Index
Translate »