Market for loanable funds

« Back to Glossary Index

Thị trường vốn vay: thị trường nơi mà những người muốn tiết kiệm cung cấp nguồn tiền và những người muốn đầu tư vay tiền.

« Back to Glossary Index
Translate »