Market failure

« Back to Glossary Index

Thất bại thị trường: tình huống mà ở đó một thị trường rơi vào tình trạng thất bại trong việc phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả.

« Back to Glossary Index
Translate »