Market economy

« Back to Glossary Index

Nền kinh tế thị trường: một nền kinh tế phân bổ nguồn lực thông qua các quyết định phi tập trung của nhiều doanh nghiệp sản xuất và các hộ gia đình khi họ tương tác lẫn nhau trên các thị trường hàng hóa và dịch vụ.

« Back to Glossary Index
Translate »