Market

« Back to Glossary Index

Thị trường: một nhóm người mua và người bán một hàng hóa và dịch vụ cụ thể.

« Back to Glossary Index
Translate »