Marginal tax rate

« Back to Glossary Index

Thuế suất biên: tiền thuế tăng thêm khi thu nhập tăng thêm một đô la

« Back to Glossary Index
Translate »