Marginal revenue

« Back to Glossary Index

Doanh thu biên: mức thay đổi trong doanh thu do tăng một đơn vị sản lượng bán ra

« Back to Glossary Index
Translate »