Marginal rate of substitution

« Back to Glossary Index

Tỷ lệ thay thế biên: tỷ lệ mà theo đó người tiêu dùng sẵn lòng đánh đổi một hàng hóa để lấy một hàng hóa khác

« Back to Glossary Index
Translate »