Marginal product

« Back to Glossary Index

Sản lượng biên: gia tăng trong sản lượng do tăng một đơn vị đầu vào

« Back to Glossary Index
Translate »