Marginal product of labor

« Back to Glossary Index

Sản lượng biên của lao động: gia tăng trong sản lượng do tăng một đơn vị lao động

« Back to Glossary Index
Translate »