Marginal cost

« Back to Glossary Index

Chi phí biên: gia tăng trong tổng chi phí do tăng một đơn vị sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »