Marginal changes

« Back to Glossary Index

Những thay đổi biên: những thay đổi nhỏ đáp lại một kế hoạch hành động

« Back to Glossary Index
Translate »