Marginal changes

« Back to Glossary Index

Những thay đổi biên: sự điều chỉnh thay đổi nhỏ đáp lại một kế hoạch hành động.

« Back to Glossary Index
Translate »