Macroeconomics

« Back to Glossary Index

Kinh tế học vĩ mô: môn học nghiên cứu những hiện tượng tổng quát của nền kinh tế bao gồm lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

« Back to Glossary Index
Translate »