Lump-sum tax

« Back to Glossary Index

Thuế đồng nhất: một mức thuế như nhau cho tất cả mọi người

« Back to Glossary Index
Translate »