Liquidity

« Back to Glossary Index

Tính thanh khoản: sự dễ dàng chuyển đổi thành trung gian trao đổi của nền kinh tế mà một tài sản có thể thực hiện được.

« Back to Glossary Index
Translate »