Life cycle

« Back to Glossary Index

Vòng đời: xu hướng dao động thông thường về thu nhập trong suốt cuộc đời một con người

« Back to Glossary Index
Translate »