Libertarianism

« Back to Glossary Index

Chủ nghĩa tự do cá nhân: triết lý trong chính trị theo đó chính phủ nên trừng phạt tội phạm và củng cố những thỏa thuận tự nguyện, nhưng không phân phối lại thu nhập

« Back to Glossary Index
Translate »