Liberalism

« Back to Glossary Index

Chủ nghĩa tự do: triết lý trong chính trị theo đó chính phủ nên lựa chọn những chính sách được cho là công bằng bởi những người quan sát không thiên vị mà những người này không quan tâm đến những thuộc tính cá nhân của họ khi đánh giá chính sách

« Back to Glossary Index
Translate »