Leverage

« Back to Glossary Index

Đòn bẩy: sử dụng tiền vay để bổ sung cho các dòng tiền hiện hữu nhằm mục đích đầu tư.

« Back to Glossary Index
Translate »