Leverage ratio

« Back to Glossary Index

Tỷ suất đòn bẩy: tỷ số tài sản trên vốn ngân hàng.

« Back to Glossary Index
Translate »