Law of supply and demand

« Back to Glossary Index

Quy luật cung và cầu: phát biểu cho rằng giá cả của hàng hóa sẽ điều chỉnh sao cho lượng cung và lượng cầu hàng hóa đó cân bằng với nhau.

« Back to Glossary Index
Translate »