Law of supply

« Back to Glossary Index

Quy luật cung: phát biểu cho rằng ứng với những yếu tố khác không đổi, lượng cung của một hàng hóa tăng lên khi giá của hàng hóa đó tăng.

« Back to Glossary Index
Translate »